Mijn favorieten

Disclaimer

Op de website woonplzier.nl* wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de activiteiten, producten en diensten van Broeckx Makelaars. Ook kunt u de sites van onze onafhankelijk financieel dienstverlener Hypotheekoptiek en Broeckx verzekeringen bezoeken.


Hieronder vindt u een aantal verwijzingen naar informatie over en de gebruiksvoorwaarden van deze website.

Deze website wordt aan u ter beschikking gesteld door Broeckx Makelaars.
Voor het aanbieden en leveren van haar producten en diensten op deze website maakt Broeckx Makelaars gebruik van persoonsgegevens. In het privacy statement vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van Broeckx-Praasterink.nl* met uw gegevens wordt omgegaan en uw privacy daarbij beschermd wordt.

woonplezier.nl* gebruiksvoorwaarden
Wij hebben deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder. woonplezier.nl* wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld. Voor de voorwaarden die bij het inloggen en beheren van uw hosting, e-mail en domeinnaam portefeuille kunt u het onderdeel ‘aansprakelijkheid beheer portefeuille’ raadplegen. Voor informatie over hoe op woonplezier.nl* met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kunt u het privacy statement raadplegen.

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten.
Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Broeckx Makelaars en van derden rusten. Te denken is onder andere aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina's. Daarnaast heeft u toegang tot tegen aanzienlijke kosten samengestelde databases. Mede om haar belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van woonplezier.nl*:

Het is niet toegestaan onderdelen van woonplezier.nl* elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar woonplezier.nl*, mits naar de hoofdpagina http://www.woonplezier.nl*/ wordt gelinkt. Broeckx Makelaars behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van de woonplezier.nl* website. Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.woonplezier.nl* zo in te richten dat een internetgebruiker de woonplezier-website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Links naar sites van derden
De site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende op die pagina's aangegeven voorwaarden. Broeckx Makelaars is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's, noch voor de op deze sites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid
De website is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Broeckx Makelaars streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Broeckx Makelaars geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Broeckx Makelaars aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door ons op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Broeckx Makelaars.

Hoewel Broeckx Makelaars ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Broeckx Makelaars geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Aansprakelijkheid voor de op woonplezier.nl* als download aangeboden software
De website woonplezier.nl* bevat de mogelijkheid om zowel door Broeckx Makelaars ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software gratis te downloaden. Broeckx Makelaars geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Broeckx Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid beheer portefeuille
Broeckx Makelaars kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de portefeuillebeheermodule niet beschikbaar is of op een verkeerde wijze wordt bediend. Hoewel Broeckx Makelaars de beheermodule volgens de grootst mogelijk zorg heeft samengesteld kan Broeckx Makelaars geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen die ontstaan door het hacken van deze module

Gegevens inzien
Indien u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen dan kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek doen bij Broeckx Makelaars in Helmond of Gemert. Hier wordt binnen 10 werkdagen op gereageerd.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Daarnaast maken wij ook gebruik van de Facebook Pixel. Wanneer u met Facebook bent ingelogd, dan kan het zijn dat u advertenties te zien krijgt later naar aanleiding van uw bezoek aan de website.

(woonplezier.nl* en alle daarbij horende websites en domeinnamen)